תקנון אתר

דף הבית | תקנון אתר

תקנון האתר פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל סכסוך ו/או פעולה הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט בתחומי מדינת ישראל תהיה מסורה סמכות השיפוט הבלעדית. אתר: www.creativewalls.co.il הינו אתר אינטרנט המוכר מוצרים שונים ללקוחות רשומים ו/או אורחים (להלן: "האתר"). האתר מופעל על ידי חב' ימין רמי יזמות בע"מ ח.פ.515776851 ח.פ.515776851 (להלן: "החברה"). האמור בתקנון זה הינו בלשון זכר למען הנוחות בלבד ושימוש בלשון זה כולל גם פנייה בלשון נקבה ו/או רבים. תקנון זה הינו הבסיס לשימוש באתר והוא זה אשר מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמש באתר. שימוש באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה. רכישת מוצרים באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותו והסכים להן. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או כל הפסד שהוא שייגרמו מכל סיבה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת בכפוף לכל דין. לרוכש לא יהיו כל טענות כלפי האתר ו/או החברה בגין שינוי כאמור. 

החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע המדויק ביותר אולם עשויים להופיע באתר אי דיוקים ו/או שגיאות שנעשו בתום לב והחברה לא תישא באחריות לכך. מבלי לגרוע מכללית האמור לעיל מובהר כי, החברה תהא רשאית למנוע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט גישת משתמש אשר, ביצע ו/או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות התקנון ו/או שיש בה כדי לפגוע בדרך כלשהי בחברה ו/או במוניטין שלה ו/או בקניינה.

תנאי שימוש משתמש באתר הינו כל מי שעושה שימוש באפשרויות האתר לרבות ביצוע רכישה, צפיה, ביקור, ו/או כל שימוש אחר בין אם דרך מחשב ו/או מכשיר נייד אחר ו/או בכל דרך אחרת. המשתמש באתר רשאי לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד, בהתאם לתנאי תקנון זה. מורשה  להשתמש באתר כל אדם אשר גילו מעל 18, שאינו פסול דין ו/או חברה מאוגדת כדין בישראל ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הבאות:_________________ ובכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. המשתמש באתר מצהיר מסכים ומתחייב כי לא יעשה שימוש באתר לצורך הצגה באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישות שמטרותיה הינן מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו בכדי לפגוע באתר ו/או בחברה ו/או בצדדים שלישיים. עם עשיית שימוש באתר, מצהיר המשתמש כי הינו מקבל את כל האמור בתקנון זה, על סעיפיו ותתי סעיפיו.

המוצרים באתר התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים במראה ומפרט המוצרים לבין המוצר בפועל. ככל שנפלה טעות בתיאור הפריט ו/או במחירו הדבר לא יחייב את החברה ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערכו של הפריט הנרכש. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה פועלת ותפעל לעשות כמיטב יכולתה על מנת להציג תמונות ו/או מידע מדויק ככל הניתן אודות המוצרים. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל העת מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר. כל המחירים באתר הינם במטבע ישראלי, שקלים חדשים, כוללים מס ערך מוסף ואינם כוללים דמי משלוח. מחירי המוצרים באתר מתעדכנים מעת לעת, יחד עם זאת, עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין השלמת הליך ההזמנה. חיוב הלקוח יעשה בהתאם למחיר המעודכן בעת השלמת ההזמנה והחברה לא תישא בכל אחריות לפערי המחירים ככל שייווצרו. החברה רשאית לעדכן ולשנות את מחיר המוצרים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. כאמור, המחיר המחייב הינו המחיר המופיע בעת השלמת הליך ההזמנה ותשלום בגינו. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות ו/או כל הטבה אחרת בתנאים ובמועדים שיקבעו על ידה והתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית להפסיק כל הטבה באופן מידי לפי שיקול דעתה וללא כל הודעה מוקדמת.

ביצוע הרכישה ביצוע רכישה באתר יכול שיתבצע באמצעות רישום לאתר ו/או באמצעות לקוח אורח.  בטרם ביצוע הרכישה באתר יש למלא את טופס ההזמנה כאשר טופס זה הינו תנאי מקדים לביצוע הרכישה באתר. בעת רכישה באתר יידרש הרוכש למוסר את הפרטים הבאים: תעודת זהות / ח.פ., שם פרטי, שם משפחה/שם חברה, מספר טלפון, כתובת מלאה, דואר אלקטרוני ואופן התשלום. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה ביעילות ולמנוע עיכובים מיותרים יש להקפיד על מסירת כלל הפרטים מדויקים ומלאים. האחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח המזמין בלבד. החברה לא תהא אחראית על הזנת פרטים שגויים מצד הלקוח ועל תקלות ו/או עיכובים שונים שנגרמו בעקבות הזנת פרטים שגויים ו/או לא מדויקים והוצאות נוספות שיגרמו ככל שיגרמו בגין הזנת פרטים שגויים ו/או לא מדויקים תחול על המזמין והחברה לא תישא בהוצאות ככל שייווצרו כאלו. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים.

הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא תאושר העסקה על ידי חברת האשראי יקבל המזמין הודעה על אי ביצוע העסקה וחשבונו לא יחויב. עם סיום ביצוע ההזמנה וסיום הליך המכירה תשלח הודעת לתיבת הדואר אלקטרוני של המזמין הודעה המכילה את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק. בעת ההרשמה לאתר, מוצע לנרשם האפשרות להירשם לרשימת הדיוור של האתר, לקוח אשר מעוניין להסיר עצמו מרשימת הדיוור יכול לשות זאת בקלות דרך הלינק המופיע בדיוור. שליחת הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות מסרונים ו/או הודעות דואר אלקטרוני כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שרות למשתמש האתר אינה מהווה מסר פרסומי והמשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר. 

ביטול עסקה הלקוח רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ"א – 1981. הלקוח רשאי לבטל עסקה ולקבל החזר כספי החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת ההזמנה, או מיום קבלת מסמכי פרטי העסקה לפי המאוחר מבניהם. ניתן לבטל את ההעסקה באמצעות פניה טלפונית ו/או בדואר אלקטרוני לשירות הלקוחות של האתר. ביטול העסקה יהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת אישור בכתב, דואר אלקטרוני או מסרון מהחברה המאשר את בקשת ביטול העסקה.  במקרה בו הביטול אושר יש להשיב את המוצר לחברה כאשר כל עלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח, החזרת המוצר תעשה כשהוא באריזתו המקורית בצירוף חשבונית. על אף האמור לעיל, ובהתאם לחוק, אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי לבטל עסקה, בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמכי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. החברה תהיה רשאית לבקש מהלקוח תעודה, כמפורט בחוק.

במקרה של ביטול שלא עקב אי התאמה, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, תבטל את החיוב בשל העסקה ככל שהלקוח שילם דמי משלוח, סכום זה לא יוחזר עם ביטול העסקה. כל החזר כספי שיינתן על ידי החברה יועבר ללקוח דרך כרטיס האשראי ממנו התבצעה הרכישה ואליו בלבד, בניכוי דמי משלוח כאמור. במקרה בו תבוטל ההזמנה לפני שליחת המוצר לא יחויב הלקוח בדמי ביטול. ביטול ההזמנה לאחר שליחת המוצר יחויב בדמי ביטול בשיעור של חמישה אחוז ממחיר המוצרים או 100 ₪ הנמוך מבניהם. החזר כספי יינתן בכפוף להוראות החוק. אין בזכותו של הלקוח לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מפגיעה במצבם בעת שהיו ברשות הלקוח לרבות החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה ו/או נפגמה, שניזוק, שנגרם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה מכל סוג שהוא. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה ו/או כל הוראה אחרת לשימוש במוצרים. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהופיע באתר.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים הבאים: אם הופר סעיף מסעיפי התקנון ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר, אם יתגלה כי הלקוח הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה, אם בוצע מעשה אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, אם השימוש באתר סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל, אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה טכנית אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר, ו/או במשלוח המוצר במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע : פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר, אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה ההזמנה, כאשר קיים חשש, שהתמורה לא תתקבל אצל החברה ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש. מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אספקה והובלת המוצר   החברה תפעל לספק את המוצר ללקוח בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי. זמן האספקה הינו 21 ימי עסקים מיום קבלת אישור חברת האשראי את העסקה. מועד האספקה וכן המועד לביצוע איסוף עצמי מחושבים על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א' – ה', ואינם כוללים ימי שישי, שבת, ערבי חג, ימי חג וימי שבתון השבתה וערבי זיכרון.  החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת כפי שהוקלדה על ידי הלקוח ותוך עמידה במועדי המשלוח הנקובים, אלא אם צוין במפורש אחרת. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השילוח החיצונית בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי הלקוח. הרוכש יהיה רשאי לבחור באפשרות של איסוף עצמי בעת ביצוע ההזמנה (במידה וקיימת אפשרות כזו לגבי המוצר שרכש) ללא חיוב בדמי משלוח. האחריות על המוצר תחול על הלקוח החל ממועד קבלת המוצר לחזקתו. דמי המשלוח הרשומים בדף המוצר אינם כוללים הרכבה כל תוספת בגין הרכבה תכול על הרוכש ותשולם על ידו.  

בנסיבות של איחור בשל כוח עליון, כדוגמת שריפה, שיטפון, מלחמה וכו' ו/או עקב אירועים שאין לחברה שליטה עליהם כדוגמת שביתות, תקלות וכיוצא בזה, תיידע החברה את הרוכשים מיד עם היוודע דבר האיחור ותאפשר להם לבחור בין המתנה לקבלת המוצר לקבלת מוצר חלופי או לביטול העסקה והשבת כספם. החברה לא תהא אחראית בגין עיכובים שאינם בשליטתה ו/או שמקורם ברוכש, לרבות אך לא רק עיכוב בגין קושי ליצור קשר עם הרוכש בשעות העבודה המקובלות. עיכוב כאמור לא ייחשב כהפרת התחייבות של החברה לאספקת המוצר. במידה ויתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה ובהתאם לנהליה הרגילים, לספק את המוצר לרוכש, ולא יימצא פתרון המקובל על הצדדים, תהיה החברה רשאית לבטל את העסקה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש. בוטלה העסקה כאמור לעיל, תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף בגין ביטול העסקה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים האתר מכיל תכנים המוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קניין אחרות, לרבות טקסט, תמונות, גרפיקה אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. כל העושה שימוש באתר ו/או המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות ו/או לפרסם ו/או להעתיק ו/או להעביר ו/או לנצל את תוכנו של האתר כולו או חלקו למטרה כלשהי. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ למכור ו/או להציג חומר מכל סוג שהוא מהאתר אלא עם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרונים, במידה חברתית, בפרסומי דפוס לכל מרה אחרת.

אבטחת מידע ופרטיות פרטיות משתמשי האתר הינה חשובה והכרחית, החברה נוקטת בכל אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמש. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה. החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה על ידי המשתמש אלא על מנת לאפשר רכישה באתר ובהתאם לכל דין. למשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיו והשימוש בפרטיו כאמור לעיל והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981. הסכמת הלקוח לקבלת דיוור תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות ועדכונים שונים בקשר עם המוצרים באתר. כל הזנה של מספר כרטיס אשראי לאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע מחמיר ביותר ופרטי האשראי אינם נרשמים במחשבי החברה ו/או בידיה.

תנאים נוספים טעות סופר בתיאור המוצר ו/או מחירו לא תחייב את החברה. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף יתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל וכיוצא בזה בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר לבין המוצר במציאות. אחריות המוצר האחריות על המוצר תינתן לתקופה בת שנה ממועד הרכישה ובכפוף להצגת קבלת קניה למעט שבר ו/או נזק שנגרמו על ידי הרוכש. אחריות החברה לא תחול במקרה בו המוצר ניזוק מרשלנות ו/או זדון, הזנחה, שימוש בלתי נכון ו/או שלא על פי הוראות ההפעלה, חבלה, נפילה, שבר במוצר ו/או באחד ממרכיביו החיצוניים ו/או הפנימיים מכל סיבה שהיא. השירות למוצרים תחת אחריות בהתאם לתנאי תעודה זו יינתן בתחנת השירות של החברה בכתובת: חלוצי התעשייה 16 – מפרץ חיפה. הובלת המוצר לתחנת השירות וממנה ייעשה על ידי הלקוח ובאחריותו ולחברה לא תהיה כל אחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או עלות מכל סוג שהוא אשר ייגרם למוצר ו/או ללקוח כתוצאה מהובלת המוצר לתחנת השירות וממנה.

שרות לקוחות בכל שאלה הנוגעת לתפעול האתר ו/או ביצוע רכישה בואו לכל גבר ועניין ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של האתר באמצעות הדואר האלקטרוני info@cwe.co.il ו/או באמצעות מס' טלפון: 03-659-5565

Powered by
כלי נגישות

Powered by - Wemake